Spring naar content

Privacyverklaring Ten Broeke makelaardij en verzekeringen

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.

Rechtsgronden

Wij conformeren ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensverwerkingen zijn gebaseerd op diverse rechtsgronden afkomstig uit deze verordening. Voorbeelden van deze rechtsgronden zijn: toestemming, uitvoering van een overeenkomst of een wettelijke verplichting. Wij gaan ervan uit dat wanneer u gegevens aan ons verstrekt, u ook toestemming aan ons geeft voor de verwerking van deze gegevens.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het optreden als financieel adviseur, bemiddelaar en als beheerder van afgesloten (financiële) producten; 
 • Voor het uitvoeren van commerciële activiteiten;
 • Voor onderzoek naar de door klanten/opdrachtgevers ervaren kwaliteit in de geleverde dienst(en);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering;
 • Voor statistische analyse(s). 

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Als u klant bij ons bent of contact met ons hebt gehad, hebben wij persoonsgegevens van u. Uw persoonsgegevens ontvangen wij in principe van uzelf. Onder persoonsgegevens worden onder andere verstaan uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Uw rechten

U bent niet verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij willen u er alleen wel op wijzen dat als u geen gegevens aan ons wilt verstrekken, wij u helaas geen diensten kunnen aanbieden.
Iedere klant/relatie heeft recht op:

 • Informatie over de verwerking;
 • Inzage in zijn/haar gegevens;
 • Correctie van zijn/haar gegevens;
 • Verwijdering van zijn/haar gegevens (vergetelheid);
 • Beperking van de gegevensverwerking;
 • Verzet tegen de gegevensverwerking en overdracht van zijn/haar gegevens.

Tevens heeft iedere klant/relatie het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Indien u beroep wilt doen op één of meerdere rechten, dan kunt u bij ons een schriftelijk verzoek indienen (Parallelstraat 1, 8152 BD te Lemelerveld). Graag ontvangen wij bij het verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij adviseren u om bij de verstrekking van uw identiteitsbewijs uw pasfoto en Burgerservicenummer onzichtbaar te maken. Binnen vier weken zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Het recht op verwijdering en vergetelheid kan slechts wanneer wet- en regelgeving zich daar niet tegen verzetten.

Bewaartermijn

De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Voor sommige gegevens geldt tevens een wettelijk bewaartermijn.

Beveiliging

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hiervoor nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen. De systemen waarmee en het netwerk waarop wij werken zijn goed beveiligd, onder andere middels een gebruikersnaam en wachtwoord.
Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en hebben de eed/belofte afgelegd. In deze eed/belofte beloven onze medewerkers dat zij geheim zullen houden wat hen is toevertrouwd.
Als er toch een datalek voordoet of blijkt dat de beveiliging van de gegevens niet optimaal is, lossen wij dit snel en adequaat op. Intern hebben wij bijvoorbeeld een procesbeschrijving m.b.t. datalekken, zodat wij weten wat er gedaan moet worden bij een eventuele datalek en hierop snel kunnen reageren.  

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens aan derden als dat nodig is voor onze dienstverlening of als wij hiertoe verplicht zijn. Voor onze dienstverlening kunnen wij uw gegevens verstrekken aan bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappij, het schadeherstelbedrijf, de bank, de kredietinstelling, de hypotheekverstrekker, de makelaar of de notaris.
In sommige situaties kunnen wij verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens door te geven aan de overheid.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde landen. Onder derde landen verstaan wij landen die buiten de Europese Unie vallen, met uitzondering van landen in de EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

Cookies en Google Analytics Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.
Met behulp van cookies verzamelen wij technische gegevens, zoals uw IP-adres en gegevens over de pagina’s die u bezoekt op onze website. Het is door cookies mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen.
Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden om de website te laten weten dat een bezoeker eerder op de website is geweest. Op deze wijze kunnen statistische gegevens over het gebruik van de website verzameld worden. Een bekend voorbeeld hiervan is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons gebruikt kan worden om de werking van de website te analyseren en te verbeteren. Onze website gebruikt momenteel Google Analytics om statistieken te verzamelen.  
Het is mogelijk om gebruik van cookies op onze website te weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen of door het niet accepteren van het cookiebeleid op onze website. Indien de cookies niet worden geaccepteerd, kan het zijn dat de website niet optimaal functioneert.

Wijziging privacyverklaring

Privacy is een veel besproken onderwerp. Regelgeving hierover verandert ook voortdurend. Het kan daarom voorkomen dat wij deze privacyverklaring aanpassen. 

Vragen / klachten

Heeft u vragen over uw rechten of over de verwerking van uw persoonsgegevens? Of wilt u een klacht indienen, omdat u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.  U kunt uw klacht ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Onze contactgegevens
Ten Broeke makelaardij en verzekeringen
t.a.v. G. ten Broeke
Parallelstraat 1
8152 BD Lemelerveld